Podpora transformace domova Fontána

Fontána, příspěvková organizace, se dne 1. 7. 2013 zapojila do realizace projektu "Podpora transformace domova Fontána", registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00019, který byl podpořen finančními prostředky z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Fontána, příspěvková organizace, se dne 1. 7. 2013 zapojila do realizace projektu "Podpora transformace domova Fontána", registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/87.00019, který byl podpořen finančními prostředky z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 

Projekt je realizován v partnerské spolupráci s Centrem podpory transformace, o. p. s.

Cílem projektu je podpořit procesy transformace organizace a nastavit další směřování a strukturu služeb tak, aby odrážely potřeby klientů, odpovídaly principům transformace a aby organizace byla připravena na změny směřující k umožnění běžného života lidí s postižením v komunitě. V této souvislosti se v rámci projektu mapují potřeby uživatelů služby a provádí celková analýza organizace, na základě čehož se vytváří transformační plán s přesahem realizace po ukončení projektu. Systematicky jsou připravováni, vzděláváni a motivováni zaměstnanci a současně jsou na přechod do vhodného prostředí s odpovídající formou podpory připravováni uživatelé tak, aby bylo dosaženo kontinuity v poskytování podpory a pochopení systému změny při poskytování služeb organizace. V průběhu projektu jsou realizovány semináře a stáže pro pracovníky, vytvářeny metodiky a postupy podporující transformační proces, pořádány osvětové akce směrem k opatrovníkům zaměstnancům a laické i odborné veřejnosti podporující jejich spolupráci ad.

 

Do projektu je zapojeno 120 uživatelů služeb organizace a všech 92 jejich zaměstnanců.

V rámci projektu pracuje transformační tým ve složení:

Mgr. Bc. Anna Kačmařová, ředitel organizace
Mgr. Terezie Hradilková, metodička projektu
Mgr. Lucie Habiballa, vedoucí Žlutého domova a Chráněného bydlení
Iva Hrubá, vedoucí Růžového a Zeleného domova, koordinátor projektu
Iveta Cigánová, DiS., sociální pracovník
Michaela Nosová, DiS., sociální pracovník
Šárka Hrazdírová, pracovník v sociálních službách
Jitka Tulcová, zástupkyně uživatelů služeb

Evropský sociální fond v ČR