Vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením

Místo výkonu práce: Domov pro osoby se zdravotním postižením, 748 01 Hlučín, Celní 409/3

 

Charakteristika vykonávané práce:

Koncepční činnost sociální práce v zařízení poskytující sociální služby. 

 

Pracovní doba:

Pružná pracovní doba pondělí až pátek (40 hodin týdně), přičemž pěvně stanovená pracovní doba je od 8:00 hodin do 13:00 hodin.

 

Pracovní náplň:

•      Řídí, organizuje, kontroluje a hodnotí veškeré činnosti podřízených pracovníků a řídí provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“) tak, aby umožňoval aplikaci individuálního přístupu a individuálního plánování.

•      Je zodpovědný za proces individuálního plánování na jím řízeném úseku, kontroluje dodržování pracovních postupů, standardů kvality a výstupů individuálního plánování v praxi a dokumentaci průběhu služby. Spolupracuje s externími pracovníky v rámci metodické podpory.

•      Plánuje, organizuje a řídí hospodaření DOZP, včetně vedení odpovídající účetní agendy a zodpovídá za svěřený majetek a pomůcky evidenci majetku.

•      Je zodpovědný za spolupráci s ostatními zaměstnanci, prohlubuje a zdokonaluje své odborné znalosti, zavádí standardy kvality.

•      Metodicky vede podřízené pracovníky. Je zodpovědný za pravidelné hodnocení svých podřízených, jejich vzdělávací plán.

•      Zajišťuje vzdělávací akce a odborné stáže svých podřízených, je oprávněn vyslat své podřízené na tyto akce.

•      Organizuje pravidelné pracovní porady s podřízenými pracovníky. Je zodpovědný za systém předávání informací v poskytované službě.

•      Zpracovává dlouhodobý plán zaměstnanců a měsíční plán služeb zaměstnanců. Schvaluje  úpravy služeb. Zpracovává výkazy svých podřízených.

•      Vytváří podmínky pro zapojení klientů do běžného způsobu života, vyhledává možnosti jejich sociálního začleňování, aktivním způsobem uplatňuje principy normality v praxi.

•      Je zodpovědný za řešení stížností na způsob poskytování sociální služby.

•      Pravidelně kontroluje hospodaření podřízených pracovníků s finančními prostředky klientů. 

•      Zajišťuje pomůcky a materiální vybavení pro jednotlivé činnosti, kontroluje jejich hospodárné využívání.

•      Podílí se na tvorbě rozpočtu organizace (za danou sociální službu), předkládá potřebné materiály k rozborům hospodaření, účastní se inventarizací v organizaci.

•      Zodpovídá za zpracování statistických výkazů pro MPSV a zřizovatele, podílí se na tvorbě výroční zprávy organizace.

•      Spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů, zpracovává interní dokumenty, vztahující se k poskytování sociální služby, vede potřebnou dokumentaci.

•      Součástí pracovních povinností je i řízení služebního motorového vozidla.

•      Plní povinnosti vedoucího zaměstnance, zúčastňuje se pracovních porad, které svolává ředitel organizace.

 

Platové zařazení: 

•   10. platová třída (stupeň dle praxe – rozmezí od 22.800,- Kč do 34.320,- Kč)

•   příplatek za vedení: 8.580,- Kč

•   po uplynutí zkušební doby možnost osobního ohodnocení

 

Pracovní poměr:

• vznik pracovního poměru na základě jmenování s 6-ti měsíční zkušební lhůtou,

• předpokládaný nástup od 1. 1. 2019 nebo dohodou, nejpozději 1. 3. 2019.

 

Místo výkonu práce:

Fontána, p. o., 748 01 Hlučín, Celní 409/3

 

Zaměstnanecké benefity:

•    příspěvek FKSP,

•    pružná pracovní doba,

•    vzdělávání.

 

Kvalifikační požadavky:

•    vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s § 110 zákona č.108/2006 Sb.)

•    zdravotní způsobilost,

•    občanská a trestní bezúhonnost,

•    úcta a respekt k lidem s postižením,

•    týmová spolupráce,

•    loajalita.

 

 

Požadujeme:

•    řidičské oprávnění skupiny B,

•    úctu a respekt k lidem s postižením,

•    týmovou spolupráci,

•    loajalitu vůči zaměstnavateli,

•    ochotu vzdělávat se.

 

Přihláška musí obsahovat:

•   přesné označení výběrového řízení,

•   jméno, příjmení uchazeče,

•   datum narození,

•   místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná,

•   telefonické a e-mailové spojení,

•   datum a podpis.

 

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

·     profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech,

·     kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

·     výpis z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně),

·     podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 obecného nařízení  o ochraně osobních údajů, dávám tímto souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem výběrového řízení. Tento souhlas poskytuji na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení“. Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

 

Způsob a místo podání přihlášky:

·     poštou,

·     emailem (personalista@fontana-po.cz),

·     nebo osobně na adrese: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky) Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení – Vedoucí domova pro osoby se zdravotním postižením).

 

Lhůta pro doručení přihlášek: 17. prosince 2018 do 15:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení.

 

Harmonogram výběru uchazeče:

1.  kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 19. prosince 2018 (čas, bude domluven telefonicky)

 

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

V rámci osobního pohovoru s vybranými uchazeči bude řešen návrh koncepce řízení sociální služby.

 

Bližší informace:

Jméno a příjmení: Eva Salingerová

Tel.: 596 762 643, mobil: 739 063 322, email.: personalista@fontana-po.cz

 

V Hlučíně dne 27. 11. 2018                             

Petr Surovka

ředitel organizace