KARIÉRA

Fontána, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

"Vedoucí chráněného bydlení"

 

Charakteristika vykonávané práce:

Koncepční činnost sociální práce v zařízení poskytující sociální služby. 

Pracovní doba:

 • pružná pracovní doba pondělí až pátek (40 hodin týdně), přičemž pěvně stanovená pracovní doba je od 8:00 hodin do 13:00 hodin)

Pracovní náplň:

 • Řídí, organizuje, kontroluje a hodnotí veškeré činnosti podřízených pracovníků a řídí provoz chráněného bydlení (dále jen „CHB“) tak, aby umožňoval aplikaci individuálního přístupu a individuálního plánování.
 • Je zodpovědný za proces individuálního plánování na jím řízeném úseku, kontroluje dodržování pracovních postupů, standardů kvality a výstupů individuálního plánování v praxi a dokumentaci průběhu služby. Spolupracuje s externími pracovníky v rámci metodické podpory.
 • Plánuje, organizuje a řídí hospodaření CHB, včetně vedení odpovídající účetní agendy a zodpovídá za svěřený majetek a pomůcky evidenci majetku).
 • Je zodpovědný za spolupráci s ostatními zaměstnanci, prohlubuje a zdokonaluje své odborné znalosti, zavádí standardy kvality.
 • O závažných změnách týkajících se provozu chráněného bydlení, které nelze z jeho úrovně řešit, neprodleně informuje nadřízeného pracovníka.
 • Metodicky vede podřízené pracovníky. Je zodpovědný za pravidelné hodnocení svých podřízených, jejich vzdělávací plán.
 • Zajišťuje vzdělávací akce a odborné stáže svých podřízených, je oprávněn vyslat své podřízené na tyto akce.
 • Organizuje pravidelné pracovní porady s podřízenými pracovníky. Je zodpovědný za systém předávání informací v poskytované službě.
 • Zpracovává dlouhodobý plán zaměstnanců a měsíční plán služeb zaměstnanců. Schvaluje  úpravy služeb. Zpracovává výkazy svých podřízených.
 • Vytváří podmínky pro zapojení klientů do běžného způsobu života, vyhledává možnosti jejich sociálního začleňování, aktivním způsobem uplatňuje principy normality v praxi.
 • Je zodpovědný za řešení stížností na způsob poskytování sociální služby.
 • Pravidelně kontroluje hospodaření podřízených pracovníků s finančními prostředky klientů. 
 • Zajišťuje pomůcky a materiální vybavení pro jednotlivé činnosti, kontroluje jejich hospodárné využívání.
 • Podílí se na tvorbě rozpočtu organizace (za danou sociální službu), předkládá potřebné materiály k rozborům hospodaření, účastní se inventarizací v organizaci.
 • Zodpovídá za zpracování statistických výkazů pro MPSV a zřizovatele, podílí se na tvorbě výroční zprávy organizace.
 • Spolupracuje na tvorbě a realizaci projektů, zpracovává interní dokumenty, vztahující se k poskytování sociální služby, vede potřebnou dokumentaci.
 • Součástí pracovních povinností je i řízení služebního motorového vozidla.
 • Plní povinnosti vedoucího zaměstnance, zúčastňuje se pracovních porad, které svolává ředitel organizace.

Platové zařazení: 

 • 10. platová třída (stupeň dle praxe – rozmezí od 21.300,- Kč do 32.070,- Kč),
 • příplatek za vedení: 4.811,- Kč,
 • po uplynutí zkušební doby možnost osobního ohodnocení.

Pracovní poměr:

 • vznik pracovního poměru na základě jmenování s 6-ti měsíční zkušební lhůtou,
 • nástup od 1. 1. 2018 (nebo dle dohody).

Místo výkonu práce:

Fontána, p. o., 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Tvorkovských 221/9

Zaměstnanecké benefity:

 • příspěvek FKSP ve výši 3.500,- Kč,
 • pružná pracovní doba,
 • vzdělávání.

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s § 110 zákona č.108/2006 Sb.),
 • zdravotní způsobilost,
 • občanská a trestní bezúhonnost,
 • úcta a respekt k lidem s postižením,
 • týmová spolupráce,
 • loajalita.

Požadujeme:

 • řidičský průkaz skupiny B,  
 • úctu a respekt k lidem s postižením,
 • týmovou spolupráci,
 • loajalitu vůči zaměstnavateli,
 • ochotu vzdělávat se.

Přihláška musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení uchazeče,
 • datum a místo narození,
 • místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná,
 • státní příslušnost,
 • telefonické a e-mailové spojení,
 • datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 • písemně zpracovanou koncepci řízení sociální služby (vize služby, personální strategie, plánované změny v poskytování služby s důrazem na sociální začleňování klientů, strategie řízení služby) v rozsahu max. 2 stránky A4,  
 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně),
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním.“ Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Způsob a místo podání přihlášky:

 • poštou,
 • emailem (personalista@fontana-po.cz),
 • nebo osobně na adrese: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky) Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení – Vedoucí chráněného bydlení).

Lhůta pro doručení přihlášek: 24. listopadu 2017 do 10:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Harmonogram výběru uchazeče:

1.  kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 28. listopadu 2017 (čas, bude domluven telefonicky)

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

V případě zájmu mají uchazeči možnost domluvit si prohlídku služby a informovat se na další skutečnosti nutné k sepsání koncepce řízení sociální služby.  

 

Bližší informace:

Jméno a příjmení: Eva Salingerová

Tel.: 596 762 643, mobil: 739 063 322, email.: personalista@fontana-po.cz

 

V Hlučíně dne 2. 11. 2017                             

 

Petr Surovka, ředitel organizace