KARIÉRA

!!!AKTUÁLNĚ!!!

Fontána, příspěvková organizace 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

"Všeobecná zdravotní sestra – vedoucí zdravotnického úseku"

Charakteristika vykonávané práce:

Činnost spojená s vykonáváním práce všeobecné zdravotní sestry v sociálních službách, tzn., vykonává ošetřovatelskou péči o klienty, odborně vede podřízené zdravotní sestry, edukační činnost pracovníků v sociálních službách a klientů. 

 

Pracovní doba: 

 • pružná pracovní doba pondělí až pátek, přičemž pěvně stanovená pracovní doba je od 7:00 hodin do 13:00 hodin)
 • v případě potřeby práce o víkendech (čerpání NV)

 

Pracovní náplň:

 • řízení, organizace a kontrola práce všeobecných sester na zdravotním úseku, 
 • plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu,
 • poskytování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu,
 • provádění specializovaných diagnostických, léčebných, ošetřovatelských či rehabilitačních postupů a výkonů zvlášť náročných z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta nebo z hlediska technologické náročnosti provedení pod odborným dohledem,
 • spolupráce se zdravotními pojišťovnami, včetně zpracování a vykazování výkonů poskytnuté péče,
 • plánování směn zdravotních sester, 
 • poskytování ošetřovatelské péče, včetně vedení zdravotnické dokumentace,  
 • spolupráce s pracovníky v sociálních službách, sociálními pracovníky a vedoucí služby.  

 

Platové zařazení: 

 • 10. platová třída (stupeň dle praxe – rozmezí od 19.360,- Kč do 29.150,- Kč)
 • zvláštní příplatek: 800,- Kč
 • příplatek za vedení: 2.915,- Kč
 • po uplynutí zkušební doby možnost osobního ohodnocení

 

Pracovní poměr:

 • plný úvazek na dobu určitou 1 roku s možností přechodu na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
 • nástup možný ihned nebo dle dohody

 

Místo výkonu práce:

Fontána, p. o. Celní 409/3, 748 01 Hlučín

 

Zaměstnanecké benefity: 

 • příspěvek na stravování, 
 • příspěvek FKSP ve výši 3.500,- Kč,  • pružná pracovní doba, 
 • vzdělávání. 

 

Kvalifikační požadavky:

 • úplné střední odborné nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zdravotnického směru (odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb.) – sestra s platnou registrací,
 • zdravotní průkaz,
 • zdravotní způsobilost,
 • občanská a trestní bezúhonnost,
 • úcta a respekt k lidem s postižením,  • týmová spolupráce,  • loajalita.

 

Vítáme:  

 • znalost prostředí poskytovatele sociálních služeb, 
 • úcta a respekt k lidem s postižením, 
 • týmová spolupráce, 
 • loajalita vůči zaměstnavateli, 
 • práce s PC, zejména s programem Cygnus, 
 • ochota vzdělávat se. 

 

Přihláška musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení uchazeče
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná
 • státní příslušnost
 • telefonické a e-mailové spojení
 • datum a podpis.

 

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně)
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním.“ Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis

 

Způsob a místo podání přihlášky:

 • poštou,
 • emailem (personalista@fontana-po.cz), 
 • nebo osobně na adrese: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky) Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení – všeobecná zdravotní sestra). 

Lhůta pro podání přihlášek: 25. července 2017 do 12:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení. 

Harmonogram výběru uchazeče:

 1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí
 2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 27. července 2017 (čas, bude domluven telefonicky)

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Bližší informace:

Iva Hrubá, vedoucí DOZP
Tel.: 596 762 945, mobil: 739 480 811, email.: vedouci2@fontana-po.cz