KARIÉRA

Fontána, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

"Technický pracovník – vedoucí provozních služeb"

 

Charakteristika vykonávané práce:

Činnost spojená s vykonáváním práce vedoucího provozních služeb, tzn., zajišťuje údržbu a opravy zařízení organizace, hospodárné využití provozu, BOZP a PO.

Pracovní doba:

 • pružná pracovní doba pondělí až pátek (40 hodin týdně), přičemž pěvně stanovená pracovní doba je od 8:00 hodin do 13:00 hodin)

Pracovní náplň:

 • Zajišťování údržby a organizace provádění oprav svěřených zařízení. Plánování a provádění pravidelných prohlídek svěřených technického zařízení a kontroly jejich obsluhy, vedení záznamů, dokumentace a podávání návrhů na provádění oprav a údržby.
 • Komplexní zajišťování provozu všech objektů, včetně jejich hospodárného využití po provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu údržby a prádelny, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování programu odpadového hospodářství.
 • Zodpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu objektu organizace,
 • Vede provozní služby organizace z postavení přímého nadřízeného zaměstnance.
 • Řízení, organizace a kontrola práce pracovníků údržby a prádelny.
 • Vede veškerou administrativní činnost spojenou s výkonem své funkce.
 • Vyřizuje veškerou korespondenci v rámci svěřených služeb.
 • Zajišťuje práce údržby objektů, manipulačních ploch, komunikací a pozemků objektu organizace.
 • Kontaktní osoba v komunikaci s firmou zajišťující úklid objektu organizace.
 • Zabezpečuje dodržování platných norem týkajících se všech druhů a typů revizí.
 • Zodpovídá za dobrý technický stav a udržování čistoty služebních motorových vozidel (přívěsného vozíku) organizace, včetně zajištění STK, emisí, zákonného a havarijního pojištění.
 • Vkládání údajů svěřených služeb do databáze, zodpovídá za jejich správnost a provádí aktualizace v databázi dle skutečného aktuálního stavu.
 • Zajišťuje odstraňování havárií, následků živelných pohrom a mimořádných oprav.
 • Spolupracuje při přejímkových řízeních a následně dohlíží na odstraňování případných vad a nedodělků.
 • Sjednává podmínky velkoodběrů el. energie, odběrové diagramy a zajišťuje jejich plnění
 • Kontroluje a potvrzuje správnost vyúčtování dodávek el. energie, plynu a vody od dodavatelů a zpracovává podklady pro reklamace.
 • Zabezpečuje prevenci při ochraně životního prostředí, zajišťuje dodržování platných právních norem a předpisů zabezpečující ochranu životního prostředí.

Platové zařazení: 

 • 9. platová třída (stupeň dle praxe – rozmezí od 15.230,- Kč do 22.930,- Kč)
 • příplatek za vedení: 2.293,- Kč
 • po uplynutí zkušební doby možnost osobního ohodnocení

Pracovní poměr:

 • plný úvazek na dobu určitou 1 roku s možností přechodu na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
 • nástup možný ihned nebo dle dohody

Místo výkonu práce:

 • Fontána, p. o. Celní 409/3, 748 01 Hlučín

Zaměstnanecké benefity:

 • příspěvek na stravování,
 • příspěvek FKSP ve výši 3.500,- Kč,
 • pružná pracovní doba,
 • vzdělávání.

Kvalifikační požadavky:

 • středoškolské vzdělání s maturitou (technické vzdělání výhodou),
 • řidičský průkat skupiny B
 • zdravotní způsobilost,
 • občanská a trestní bezúhonnost,
 • úcta a respekt k lidem s postižením,
 • týmová spolupráce,
 • loajalita.

Vítáme:

 • úcta a respekt k lidem s postižením,
 • týmová spolupráce,
 • loajalita vůči zaměstnavateli,
 • práce s PC, zejména programem FAMA
 • ochota vzdělávat se.

Přihláška musí obsahovat:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení uchazeče
 • datum a místo narození
 • místo trvalého pobytu, kontaktní adresu pokud není shodná
 • státní příslušnost
 • telefonické a e-mailové spojení
 • datum a podpis.

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech,
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestu ne starší než tři měsíce (lze nahradit čestným prohlášením a doložit až dodatečně),
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s jejich zpracováním.“ Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis.

Způsob a místo podání přihlášky:

 • poštou,
 • emailem (personalista@fontana-po.cz),
 • nebo osobně na adrese: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín (kancelář mzdové účetní-personalistky) Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení – Technický pracovník – vedoucí provozních služeb).

Lhůta pro doručení přihlášek: 25. září 2017 do 10:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Harmonogram výběru uchazeče:

1.  kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 27. září 2017 (čas, bude domluven telefonicky)

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Bližší informace:

Jméno a příjmení: Eva Salingerová

Tel.: 596 762 643, mobil: 739 063 322, email.: personalista@fontana-po.cz

 

V Hlučíně dne 8. 9. 2017

 

                                                                                              Petr Surovka

                                                                                          ředitel organizace