PROJEKTY

PROJEKTY

 

Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontáně, p. o.

V březnu roku 2020 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/098/0015349 z Operačního programu zaměstnanost – Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce, v celkové výši 2.311.777,50 Kč. Tyto finanční prostředky využijeme na: revizi stávajících standardů kvality, akreditovaná školení v oblasti alternativní a augmentativní komunikace, sexuality, bazální stimulace, terapie problémového chování, použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním, rehabilitace a relaxace osob s kombinovaným postižením, nákup pomůcek pro alternativní a augmentativní komunikaci, nákup pomůcek pro zlepšení způsobu práce se sexualitou klientů, nákup pomůcek pro zavedení rehabilitace a relaxace klientů v organizaci (rehabilitační trenažery, mobilní zahrádky), na metodickou pomoc. Datum zahájení realizace projektu: 1. 4. 2020. Datum ukončení realizace projektu: 31. 3. 2022.

Nákup vozidla na plug-in hybridní pohon

Ministerstvo životního prostředí dne 17. 12. 2019 vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 11/2019 o poskytnutí podpory „Podpora alternativních způsobů dopravy“. Cílem této výzvy bylo snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životního prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Naše organizace již od Státního fondu životního prostředí ČR obdržela akceptační dopis k žádosti. Na základě akceptace nám jsou z tohoto projektu rezervovány finanční prostředky (dotace) ve výši 200.000 Kč. Nákup tohoto vozidla jsme realizovali v roce 2020.

Rekonstrukce objektu v Hlučíně na ulici Okrajová

Předmětem projektu je vznik pobytové sociální služby "Chráněné bydlení" na ulici Okrajová 52 v Hlučíně. Začátek poskytování sociální služby je vázán na rekonstrukci objektu, která by měla být dokončena v průběhu roku 2022. Chráněné bydlení bude mít kapacitu 8 uživatelů. Vzniknout by zde měly 2 zcela samostatné bytové jednotky. Součástí rekonstrukce bude také zahrada, včetně venkovního posezení.

Rekonstrukce administrativní budovy

V průběhu roku 2021 až 2022 dojde k rekonstrukci budovy na adrese Hlučín, Dlouhoveská 1985/44a, která najde nový způsob využití. Zázemí zde získá ředitelství organizace. Budova by měla být zcela bezbariérová. Zřizovatel Moravskoslezský kraj na tuto akci poskytne investiční dotaci ve výši 3.300.000 Kč.

Rekonstrukce objektu v Ostravě na ul. Hynaisova

Předmětem projektu je vznik pobytové sociální služby "Chráněné bydlení" na ulici Hynaisova v Ostravě - Mariánské Hory. Chráněné bydlení budou využívat lidé s duševním postižením. Začátek poskytování sociální služby je vázán na rekonstrukci objektu, která by měla být dokončena v průběhu roku 2021-2022. Chráněné bydlení bude mít kapacitu 14 uživatelů, vzniknout by zde měly 4 bytové jednotky. Součástí rekonstrukce je také přilehlá zahrada, včetně venkovního posezení.

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019 – 2020

V rámci dotačního programu jsme prostřednictvím Moravskoslezského kraje získali částku ve výši 88.092 Kč na pořízení nových televizních přijímačů a úpravy společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2.

Nákup vozidla na CNG

Nákup vozidla na CNG

Ministerstvo životního prostředí dne 31. 7. 2017 vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 21/2017 o poskytnutí podpory „Podpora alternativních způsobů dopravy“. Cílem této výzvy bylo snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životního prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem. Rozhodnutím č. 00571821 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 11. 6. 2018 byla organizaci Fontána, příspěvková organizace poskytnuta dotace ve výši 50.000 Kč na nákup vozidla s alternativním pohonem (na CNG). Organizace Fontána, příspěvková organizace zakoupila osobní automobil značky Škoda Octavia Combi CNG. Na pořízení tohoto vozidla přispěl Moravskoslezský kraj částkou ve výši 300.000 Kč.