OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů

Fontána, příspěvková organizace (dále jen „Fontána, p.o.“), se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO: 71197044 jako správce osobních údajů (dále jen "Správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Správce zpracovává pouze osobní údaje vycházející především ze zákona č.  108/2006 Sb. Zákona o sociálních službách v platném znění, ze zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce v platném znění a dalšími souvisejícími zákony.

Zpracování osobních údajů se týká zájemců o službu a uživatelů, jejich zmocněnců a rodinných příslušníků, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání, jak rovněž dalších smluvních partnerů. Osobní údaje uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu, která je stanovená zákonem nebo skartačním řádem.

 

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo:   

  • požadovat od Správce informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Správcem jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Správcem;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Správci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Svá práva vůči Správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
E-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
Telefon: 734 647 701

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název organizace: Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín
IČO: 71197044
Jméno a příjmení správce: Mgr. Petr Surovka
Telefon: 731 600 437
E-mail: reditel@fontana-po.cz
(dále jen „správce“)