OCHRANA OZNAMOVATELE

PODÁNÍ OZNÁMENÍ DLE SMĚRNICE O OCHRANĚ OZNAMOVATELE

 

Fontána, příspěvková organizace, se sídlem Celní 409/3, 748 01  Hlučín, IČO: 71197044, jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „směrnice o ochraně oznamovatele“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

 

Oblast působnosti dle směrnice o ochraně oznamovatele a práva oznamovatele

 

1.   Směrnice o ochraně oznamovatele se vztahuje k následujícím oblastem:

          - zadávání veřejných zakázek

          - finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu

          - bezpečnost a soulad výrobků s předpisy

          - bezpečnost dopravy

          - ochrana životního prostředí

          - radiační ochrana a jaderná bezpečnost

          - bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat

          - veřejné zdraví

          - ochrana spotřebitele

          - ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů

          - ochrana finančních zájmů Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněna v příslušných opatřeních Unie

          - porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory,            jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy,            jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.

 

2.   Oznamovatel, který má důvodné podezření, že v rámci organizace, ve které je zaměstnán, dochází k protiprávnímu jednání či jinému porušování povinností v rámci oblasti působnosti směrnice, má možnost oznámit takovéto jednání v dobré víře bez jakýchkoliv obav z odvetných opatření.

 

3.   V souladu s platnou právní úpravou zákona o ochraně oznamovatelů si organizace jakožto povinný subjekt dle zákona vyhradila právo odmítnout přijmout oznámení od oznamovatele, který pro povinný subjekt vykonává:

          - samostatně výdělečnou činnost,

          - výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

          - výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

          - plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

          - správu svěřenského fondu,

          - výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 

4.   Oznamovatel má právo prvotní volby, a to jestli pro podání oznámení využije vnitřní oznamovací systém, externí oznamovací systém, nebo učiní oznámení prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení. Institut uveřejnění je doporučováno využít až po neúspěšném vyřízení podaného oznámení prostřednictvím oznamovacích kanálů dle předchozí věty.

 

5.   Oznamovatel má právo na ochranu, pokud podal oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, externího oznamovacího systému, uveřejněním, prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení nebo prostřednictvím uveřejnění oznámení. Oznamovateli je zaručena maximální možná míra ochrany, zejména pak zajištění anonymity a zajištění důvěrnosti informací uvedených v oznámení.

 

6.   Oznamovatel má právo být vyrozuměn o přijetí oznámení do 7 dnů od jeho přijetí povinným subjektem.

 

7.   Oznamovatel má právo být informován o průběhu vyšetřování podaného oznámení, pokud toto nenaruší samotné vyšetřování nebo nepoškodí práva dalších osob. Oznamovatel nemá právo na poskytnutí kopie materiálů týkajících se vyšetřování.

 

8.   Oznamovatel má právo být informován o výsledků šetření podaného oznámení, navrhovaných opatření, pokud se prokázalo, že oznámení bylo důvodné, a to do 3 měsíců od podání oznámení. Povinnost informovat oznamovatele podle předchozí věty se vztahuje i na situaci, kdy příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné.

 

Obsah oznámení

 

Obsahem oznámení je zejména:

          - datum podání oznámení

          - jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje oznamovatele

          - shrnutí podstaty a obsahové stránky oznámení, včetně identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno, je-li jejich totožnost známa

          - důkazy, na základě kterých je podáváno oznámení

 

Způsob podání oznámení

 

Oznámení lze příslušné osobě podat následovně:

          - ústně (osobně) v zeleném domově organizace Fontána, příspěvková organizace, na adrese Celní 409/3, Hlučín, a to po dohodě s příslušnou osobou                  v níže uvedeném pořadí. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis

          - písemně na adrese Celní 409/3, 748 01  Hlučín. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce označené nápisem „WHISTLEBLOWING –                          NEOTVÍRAT“

          - telefonicky, viz níže uvedené příslušné osoby, provozní doba telefonické linky je v pracovní dny od 8.00 do 12. 00 hodin

          - elektronicky, viz níže uvedené příslušné osoby

 

Příslušné osoby

 

Přijímat oznámení od oznamovatele a vykonávat další činnosti s tímto související je oprávněna pouze příslušná osoba, kterou je: 

 

          - Jana Pustelník Drábková, e-mail: jana.pustelnik@fontana-po.cz; mobil: 730 800 729

 

Z důvodu zastupitelnosti je v organizaci Fontána, příspěvková organizaci, stanovena druhá příslušná osoba:

 

          - Eva Salingerová, e-mail: eva.salingerova@fontana-po.cz; mobil: 739 063 322