VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

05. ŘÍJNA 2023 - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

05. ŘÍJNA 2023 - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna stávajících zářivkových svítidel za nová LED svítidla v rozsahu „kus za kus“, tzn. stávající zářivková svítidla budou demontována a na jejich pozice budou nově nainstalována nová LED svítidla. Výjimku tvoří 8 pokojů ve 2. NP Zelené budovy, tam bude doplněn v jednotlivých pokojích vždy 1 kus svítidla. Nouzová svítidla, která nejsou zabudována do samotných svítidel, budou ponechána ve funkčním stavu a budou i nadále využívána. Veřejná zakázka bude realizovaná dle projektové dokumentace zpracované projektantem el. zařízení Markem Seifertem (září 2023). Svítidla musí splňovat technickou a kvalitativní specifikaci danou projektovou dokumentací. Veřejná zakázka zahrnuje: demontáž stávajícího osvětlení, dodání nového osvětlení, montáž nového osvětlení, ekologickou likvidaci osvětlení, elektropráce, dopravu, revizi, měření osvětlení. Termín pro podání nabídek byl stanoven do 13.10. 2023 do 10:00 hodin.

04. ČERVENCE 2023 - ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP PO DOBU PŘÍPRAVY STAVBY

04. ČERVENCE 2023 - ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP PO DOBU PŘÍPRAVY STAVBY "CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ NA UL. KARASOVA V OSTRAVĚ"

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení projektové dokumentace (3 části – zaměření a průzkumy; dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, oznámení EIA; projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace vnitřního vybavení), výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby dle požadavků uvedených ve smlouvě o dílo. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1.850.000 Kč bez DPH. Nejvýše přípustná hodnota veřejné zakázky: 1.999.000 Kč bez DPH. Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky: 09/08/2023. Termín pro podání cenové nabídky: do 13.07.2023 do 12:00 hodin

28. DUBNA 2023 - VÝMĚNA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU V KOTELNÁCH DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

28. DUBNA 2023 - VÝMĚNA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU V KOTELNÁCH DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Předmětem veřejné zakázky je výměna řídicího systému MaR (měření a regulace) v kotelnách Domova pro osoby se zdravotním postižením (Růžový a Žlutý domov). Pro řízení kotelny bude použit volně programovatelný regulátor s GSM modulem s napojením na ethernet, což umožní dálkovou zprávu vytápění přes internetový prohlížeč a zasílání SMS zpráv o poruše na předem navolená telefonní čísla. Dodavatel musí při výměně řídicího systému spolupracovat s pracovníkem Moravskoslezského energetického centra, příspěvková organizace. Dispečerské pracoviště musí splňovat kritéria uvedená v příloze. Termín realizace: do 31.08.2023. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 887.000,- Kč bez DPH.

24. DUBNA 2023 - NÁBYTEK DO DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ZELENÝ DOMOV)

24. DUBNA 2023 - NÁBYTEK DO DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ZELENÝ DOMOV)

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení nábytku (specifikace uvedena v příloze č. 2), jeho doprava a montáž. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 510.000,- Kč bez DPH. Termín: do 30.06.2023

16. BŘEZNA 2023 - ZPRACOVÁNÍ STUDIE DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, VČETNĚ ZÁZEMÍ ORGANIZACE DOMOV TUTO

16. BŘEZNA 2023 - ZPRACOVÁNÍ STUDIE DOMOVA PRO SENIORY A DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, VČETNĚ ZÁZEMÍ ORGANIZACE DOMOV TUTO

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování studie Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, včetně zázemí organizace Domov TuTo (včetně úpravy zahrady a vybudování parkoviště) v rozsahu: technická zpráva, půdorysy, vizualizace, propočet nákladů. Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, včetně zázemí organizace Domov TuTo bude situován na části pozemku parcelní číslo 939/19 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Hrabůvka, obec Ostrava, předaný k hospodaření organizaci Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace, U Haldy 1586/66, Ostrava-Hrabůvka. Studie musí být zpracována takovým způsobem, aby nedošlo k omezení činnosti školy. Studie bude zpracována variantně, a to: • za předpokladu financování z Výzvy Národního plánu obnovy „Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb“, tj. v souladu s materiálně technickým standardem (dále jen MTS) této výzvy, s maximální kapacitou dle MTS - M2, • za předpokladu financování z rozpočtu kraje, tj. optimalizace funkčnosti a efektivnosti využití objektu dle skutečné potřeby služeb bez dodržení materiálně technického standardu výše uvedené výzvy, s celkovou kapacitou max. 80 lůžek a buňkovým systémem sociálního zařízení. V obou případech musí studie respektovat Územní plán Ostravy. Výsledkem budou zpracované 2 zcela odlišné studie (lišící se mimo jiné počtem jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů, umístěním sociálního zázemí – WC a koupelny). Dodavatel musí mít do detailu nastudovaný Materiálně technický standard (M2), který je součástí této výzvy. Dále musí obě studie vycházet z aktuálně platné Výzvy Národního plánu obnovy_Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb, č. výzvy dle MS2014+ (31_22_003) vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, která specifikuje indikátory na energetiku (kapitola č. 13. Klimatický koeficient). Ke dni předání díla musí studie vycházet z aktuálně platných verzí výše uvedených výzev. Za aktuálnost je zodpovědný dodavatel.

27. ŘÍJNA 2022 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA, DOPLNĚNÍ DATOVÝCH A STA ROZVODŮ V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ZELENÝ DOMOV)

27. ŘÍJNA 2022 - SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA, DOPLNĚNÍ DATOVÝCH A STA ROZVODŮ V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ZELENÝ DOMOV)

Předmět veřejné zakázky je instalace nové televizní antény, doplnění datových a STA rozvodů (včetně příslušenství) do pokojů klientů Zeleného domova. Součástí akce jsou stavební práce související s doplněním rozvodů a zpracování revizní zprávy. Malířské práce nejsou součástí zakázky.

02. ZÁŘÍ 2022 - OPRAVA KOUPELEN V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ZELENÝ DOMOV)

02. ZÁŘÍ 2022 - OPRAVA KOUPELEN V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ZELENÝ DOMOV)

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je oprava dvou koupelen (totožně dispozičně řešeny) v Domově pro osoby se zdravotním postižením, byt č. 14, na adrese: 748 01 Hlučín, celní 409/3. Zhotovitel dílo provede dle technické zprávy zhotovené společností Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28608909, srpen 2022. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 625.000,- Kč bz DPH. Celkový rozsah prací je dán položkovým rozpočtem.

17. SRPNA 2022 - OPRAVA KOUPELEN V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ HLUČÍ (PŘÍMÁ 2, PŘÍMÁ 4)

17. SRPNA 2022 - OPRAVA KOUPELEN V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ HLUČÍ (PŘÍMÁ 2, PŘÍMÁ 4)

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je oprava koupelen (nevyhovující dispoziční řešení pro imobilní osoby) v Chráněném bydlení Hlučín na adrese: 748 01 Hlučín, Přímá 2012/2 a Přímá 2013/4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické zprávy zhotovené společností Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ 28608909, červenec 2022. Celkový rozsah prací je dán položkovým rozpočtem díla, který je nedílnou součástí této smlouvy.

18. ČERVENCE 2022 - ZPRACOVÁNÍ STUDIE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM A SÍDLA ORGANIZACE

18. ČERVENCE 2022 - ZPRACOVÁNÍ STUDIE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM A SÍDLA ORGANIZACE "DOMOV TUTO"

Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování studie Domova se zvláštním režimem a sídla organizace na ulici Dr. Malého v Ostravě (včetně úpravy zahrady a parkoviště) v rozsahu: technická zpráva, půdorysy, vizualizace, propočet nákladů. Domov se zvláštním režimem a sídlo organizace bude situován na pozemcích – parcelní číslo 2907/4, 3740, 2907/24 vše zapsáno v Katastrálním území Moravská Ostrava. Stávající objekty budou zdemolovány. Studie musí vycházet z aktuálně platných Věcných podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a respektovat Územní plán Ostravy.

22. BŘEZNA 2022 - DOPLNĚNÍ DATOVÝCH, STA ROZVODŮ A DOMÁCÍCH DVEŘNÍCH TELEFONŮ V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ŽLUTÝ DOMOV)

22. BŘEZNA 2022 - DOPLNĚNÍ DATOVÝCH, STA ROZVODŮ A DOMÁCÍCH DVEŘNÍCH TELEFONŮ V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ŽLUTÝ DOMOV)

Předmět veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky malého rozsahu je doplnění datových a STA rozvodů včetně příslušenství, instalace domácích dveřních videotelefonů včetně příslušenství, zpracování revizní zprávy a stavební práce související s doplněním rozvodů a instalací videotelefonů.

28. ÚNORA 2022 - REKONSTRUKCE KOUPELNY A INTERIÉROVÉ ÚPRAVY V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ OSTRAVA

28. ÚNORA 2022 - REKONSTRUKCE KOUPELNY A INTERIÉROVÉ ÚPRAVY V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ OSTRAVA

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce koupelny (havarijní stav - plíseň) a interiérové úpravy (rozdělení jednoho většího pokoje na dva menší pokoje se samostatnými vstupy) v bytové jednotce.

23. LISTOPADU 2021 - OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K PLECHOVÉMU SKLADU

23. LISTOPADU 2021 - OPRAVA PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K PLECHOVÉMU SKLADU

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je oprava příjezdové komunikace ke skladu, která spočívá v odstranění původních betonových prefabrikátů, úpravy podloží, položením nové dlažby. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle technické zprávy „Oprava příjezdové komunikace ke skladu“ zhotovené Janem Vadovičem, IČ 06691960, listopad 2021. Celkový rozsah prací je dán položkovým rozpočtem díla.

08. LISTOPADU 2021 - SPRÁVCE STAVBY PŘI REALIZACI AKCE

08. LISTOPADU 2021 - SPRÁVCE STAVBY PŘI REALIZACI AKCE "VÝSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY"

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výkon činnosti správce stavby (výkon činnosti s rozsáhlejšími povinnostmi než v případě technického dozoru investora) pro stavbu s názvem „Výstavba administrativní budovy, Fontána“, tj. kompletní zajištění inženýrské a investorské činnosti stavby od fáze projektové přípravy stavby, přes její realizaci až do uvedení stavby do provozu a zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením stavby prováděné zhotovitelem stavby tak, aby byla provedena v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy. Stavba bude realizována za použití metody Building Information Management. Bližší informace naleznete v přílohách.

11. ŘÍJNA 2021 - ZHOTOVENÍ HŘIŠTĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

11. ŘÍJNA 2021 - ZHOTOVENÍ HŘIŠTĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení hřiště pro osoby se zdravotním postižením dle technické zprávy (Ing. Miroslava Polachová, srpen 2021). Rozsah prací spočívá v terénních úpravách, zhotovení zpevněné plochy, dodání a montáži rehabilitačních prvků a mobiliáře, sadových úpravách (viz položkový rozpočet).

14. ZÁŘÍ 2021 - NÁBYTEK DO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ (OSTRAVA)

14. ZÁŘÍ 2021 - NÁBYTEK DO CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ (OSTRAVA)

Předmětem veřejné zakázky je výroba, doprava a montáž bytového nábytku pro Chráněné bydlení v Ostravě. Specifikace nábytku je uvedena v příloze č. 2 (položkový rozpočet). Lhůta pro podání nabídek: 29. 9. 2021 (10:00 hodin). Zadávací dokumentace ke stažení níže.