O ORGANIZACI

Historie

Vznik zařízení se váže k roku 1878. V tomto roce zemřel děkan Šimon Richter, který ve své závěti ustanovil jako jediného dědice svého jmění (domu se zahradou a 60 tisíc marek) zdejšího faráře a místoděkana Joachima Richtarského. V závěti bylo určeno, aby tento majetek byl dědicem použit dle vlastního uvážení na nějaký dobročinný účel.

V roce 1887 však dědic Joachim Richtarský umírá, ale to již byl položen základní kámen nově budovaného vícepodlažního objektu, který po dokončení v roce 1890 nazvali „Nemocnicí Šimona Richtera“. Zařízení sloužilo především starým, nemocným lidem z Hlučína a okolí, o které pečovaly sestry řádu svaté Alžběty. Z původního dědictví byla v roce 1910 postavena druhá budova. Areál měl spolu s parkem rozlohu 6 ha.

K pozdější změně ve využívání areálu došlo v roce 1924, kdy objekty sloužily mnichům – řeholníkům – pro jejich duchovní cvičení a plnily funkci exercičních domů. V roce 1938 byl do jedné z budov umístěn chudobinec.

Po roce 1945 byly budovy využívány městem jako sídlo okresního národního výboru. Původním sociálním účelům slouží celý areál od roku 1961.

Ústav sociální péče pro mládež v Hlučíně vznikl v roce 1961 jako jedno ze zařízení Okresního ústavu sociálních služeb (OÚSS) v Opavě. V roce 2002 byl ústav určený pro „mentálně postiženou mládež s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 3–26 let (výjimečně i starším)“. Kapacita zařízení v té době byla 122 osob, služby jim poskytovalo celkem 58 pracovníků. Zajímavostí je, že zde byly ubytovány pouze ženy. Klientky bydlely ve dvou třípatrových budovách v několikalůžkových pokojích (2–5lůžkové). Služby byly poskytovány plošně, k individuálním potřebám klientek se nepřihlíželo. Staral se o ně převážně zdravotnický personál (sanitářky, ošetřovatelky, diplomované zdravotní sestry). Pouze část klientek mělo „zavedenou“ výchovnou péči, kterou zajišťovali vychovatelé a pomocní vychovatelé. Dny trávili ve společných pracovnách. V zařízení bylo celkem 5 pracoven určených pro 122 klientů. Teprve delimitací OÚSS Opava k 31. 12. 2003 vznikla samostatná příspěvková organizace Moravskoslezského kraje Ústav sociální péče pro mládež Hlučín, který se později přejmenoval na „Fontána, příspěvková organizace“.

Současnost

Od 1.1.2004 je organizace samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V letrech 2008 – 2009 prošlel areál rozsáhlou rekonstrukcí objektů, ve kterých je nyní poskytována služba Domov pro osoby se zdravotním postižením. 

Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována 93 klientům ve třech bezbariérových objektech (Zelený, Růžový, Žlutý domov). Ubytování v bytech je srovnatelné s běžnou domácností, a to jak svým uspořádáním místností, tak jejich vybavením. Počet klientů žijících v jednom bytě se pohybuje od 3 do 6 klientů. Vjimkou jsou pouze dva byty pro klienty s nejvyšší mírou podpory a požadavkem na zvýšenou ošetřovatelskou péči, kde je kapacita 8 a 16 klientů.

Podporu na bytech zajišťují stálí pracovníci, jejichž snahou je, aby se život klientů podobal, co nejvíce běžnému způsobu života. Denní program se přizpůsobuje co nejvíce skutečným přáním klientů, včetně doby stravování, hygieny, spánku, apod. 

Služba Chráněné bydlení je poskytována na třech místech. Prvním místem jsou 3 řadové domy na ulici Přímá (2,4,6) v Hlučíně. Domy jsou bariérové, vybavení domácností odpovídá běžnému standardu. Součástí bydlení je také menší zahrada. Druhým místem je byt o velikosti 2+1 na ulici Viléma Balarina v Hlučíně. Byt je bezbariérový s malou zahrádkou. Třetím místem je chráněné bydlení na ulici Tvorkovských v Ostravě. Zde se nachází celkem 5 bytových jednotek o velikosti 2+1 nebo 3+1. Součástí chráněného bydlení je také zahrada s venkovním posezením.