O ORGANIZACI

Historie

Vznik nynějšího zařízení se váže k roku 1878, kdy zemřel děkan Šimon Richter, který ve své závěti ustanovil jako jediného dědice svého jmění zdejšího faráře a místoděkana Joachima Richtarského.

Vlastní jmění sestávalo z domku se zahradou a 60 tisíc marek. V závěti bylo určeno, aby tento majetek byl dědicem použit dle vlastního uvážení na nějaký dobročinný účel. V roce 1887 však dědic Joachim Richtarský umírá, ale to již byl položen základní kámen nově budovaného vícepodlažního objektu, který po dokončení v roce 1890 nazvali „Nemocnicí Šimona Richtera“. Zařízení především sloužilo starým, nemocným lidem z Hlučína a okolí, o které pečovaly sestry řádu svaté Alžběty.

Z původního kapitálu dědictví byla v roce 1910 postavena druhá budova. Areál měl spolu s parkem rozlohu 6 ha. K pozdější změně ve využívání areálu došlo v roce 1924, kdy objekty sloužily mnichům – řeholníkům – pro jejich duchovní cvičení a plnily funkci exercičních domů. V roce 1938 byl do jedné z budov umístěn chudobinec.

Po roce 1945 byly budovy využívány městem jako sídlo okresního národního výboru. Původním sociálním účelům slouží celý areál od roku 1961.

Současnost

Od 1.1.2004 je zařízení samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Zařízení prošlo v letech 2008 – 2009 rozsáhlou rekonstrukcí objektů (ISPROFIN, MSK), ve kterých je poskytována služba domova.
V současnosti je služba domova poskytována 93 klientům (81 žen, 11 mužů) ve třech bezbariérových objektech komunitního typu, Růžový, Žlutý a Zelený domov. Ubytování v bytech je srovnatelné s běžnou domácností, a to jak svým uspořádáním místností, tak s jejich vybavením. Počet klientů žijících v jednom bytě se pohybuje od 5 do 6 klientů, výjimkou jsou pouze dva byty pro klienty s vysokou mírou podpory a s požadavkem na zvýšenou ošetřovatelskou péči, kde je kapacita 8 a 16 klientů.
Podporu na bytech zajišťují stálí pracovníci, jejichž snahou je, aby se život klientů podobal, co nejvíce běžnému způsobu života. Byty mají různě nastavenou míru podpory podle potřeb klientů a jejich program je založen na pravidelném rytmu – střídání práce a odpočinku, pracovních dnů a víkendů.
Denní program se přizpůsobuje co nejvíce skutečným přáním klientů, včetně doby stravování, hygieny, spánku, apod.
Každý klient má písemně zpracován individuální plán, stanovené cíle vedou k maximálnímu rozvoji jeho soběstačnosti.
Změnila se atmosféra domova, kterou se v současnosti snažíme co nejvíce přiblížit podmínkám domácího prostředí - klienti si mohou vybrat spolubydlící, vybavit pokoj vlastním nábytkem a vlastními věcmi, vybrat si barvy, u většiny komunit se o úklid svých prostor za podpory pracovníků starají sami klienti, pracovníci nechodí v uniformách, atd.
Klienti mají možnost volby – co si obléknou, co si přejí k narozeninám, jakých aktivit se budou zúčastňovat, apod.  Možnost volného pohybu v domově i mimo něj mají všichni klienti, záleží jen na míře podpory, kterou k využívání této možnosti potřebují (část klientů má vlastní klíče od domova, bytů a pokojů).
K udržování kontaktů klientů s lidmi ve městě napomáhají členové občanských sdružení, kteří zvou klienty na své akce nebo si najdou čas na popovídání si s nimi.
Zařízení je otevřeno i rodinám klientů, rodinní příslušníci se podílejí na přípravě akcí (oslavy narozenin, divadlo, ples, atd.).
Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy za úhradu, zpoplatněné je ubytování, stravování a úkony péče, ceny jsou stanoveny v ceníku. Samotnému aktu uzavírání smlouvy předchází jednání se zájemcem o službu, během kterého si poskytovatel a žadatel upřesňují zakázku služby a specifikují osobní cíl žadatele, který je následně východiskem pro individuální plán.
Jednotlivými složkami péče jsou tyto následující činnosti, které může uživatel v případě svých potřeb využít: podpora nebo pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, podpora nebo pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle individuálního plánu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, sociální poradenství a zdravotní péče (ošetřovatelská a lékařská).

Služba chráněného bydlení je poskytována na čtyřech místech.
První místo,  jednopodlažní vilka s bytem 1+3 určena pro čtyři klienty,  se nachází v areálu organizace na adrese Dlouhoveská 44a/1985, 748 01 Hlučín. Vilka není bezbariérová, vybavení odpovídá standardu běžné domácnosti.
Druhé chráněné bydlení s kapacitou 10 klientů se nachází v Hlučíně za Penny Marketem na ulici Přímé, kde jsou do řadového dvojdomku umístěny dvě domácnosti s byty 1+4. Dvojdomek není bezbariérový, vybavení odpovídá standardu běžné domácnosti . Služba byla v těchto objektech otevřena 16.7.2012.
Třetím místem poskytování chráněného bydlení je byt 2+1 na ulici Viléma Balarina, který užívají dvě klientky. Byt je bezbariérový s malou zahrádkou.
V poslední řadě jsme 21. 7. 2014 slavnostně otevřeli chráněné bydlení na ulici Tvorkovských v Ostravě. Kapacita je 14 klientů v pěti bytech 2+1 nebo 3+1. Součástí chráněného bydlení je útulná zahrada s venkovním posezením.Služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy za úhradu, hradí se ubytování a péče dle platného ceníku, případně další smluvně dohodnuté fakultativní služby. Celodenní stravování si zajišťují klienti sami za podpory pracovníků. Konkrétní náplň služby je stanovena na základě individuálních potřeb a přání klienta a písemně zpracována v individuálním plánu klienta. Podpora pracovníků má klientům pomoci osvojit si praktické dovednosti nutné pro samostatný život a je zaměřena do oblastí péče o domácnost, hospodaření s penězi, péče o zdraví, využívání pracovní rehabilitace, získání placeného zaměstnání, aktivní trávení volného času a navazování partnerských a přátelských vztahů.