Ceník služeb

Ceník služby – chráněné bydlení

ad a) úhrada za ubytování

Typ pokoje

Úhrada v Kč za den

jednolůžkový pokoj

chráněné bydlení (Dlouhoveská, Přímá, Viléma Balarina, Tvorkovských)

200,-

dvoulůžkový pokoj

chráněné bydlení (Dlouhoveská, Přímá, Viléma Balarina, Tvorkovských)

180,-

ad b) úhrada za stravu

a) poskytnutí stravy

Uživatelé Chráněného bydlení v Hlučíně

Druh stravy - oběd

Úhrada v Kč za den

normální, dietní, šetřící, diabetická

suroviny

29,-

50,-

režijní náklady

21,-

 

Uživatelé Chráněného bydlení v Ostravě (Tvorkovských)

Druh stravy - oběd

Úhrada v Kč za den

normální, dietní, šetřící, diabetická

suroviny

0,-

0,-

režijní náklady

0,-

 

b) pomoc při zajištění stravy

studené jídlo 5 Kč /úkon

teplé jídlo 30 Kč /úkon

Dle skutečně odebraných úkonů

 Další základní úkony – podle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů
 3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoc s nákupy a běžnými pochůzkami

100 Kč/ hodina

Počítá se skutečně spotřebovaný čas v minutách. Pravidla pro zápis úkonů jsou popsána v metodice pro zápis úkonů v CHB (maximální výše úhrady za kalendářní měsíc je částka ve výši přiznaného příspěvku na péči).

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
 2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
 4. podpora v oblasti partnerských vztahů
 5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
 2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

f) sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 3. pomoc při použití WC

 

 

Příloha č. 3

Fakultativní služby

Přeprava uživatelů služebním vozidlem

10,- Kč/km/auto

 

Soubory ke stažení

Ceník služby chb.pdf Ceník služeb ke stažení 36 kB