Základní informace

POSLÁNÍ

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování celoroční pobytové sociální služby jako důstojné náhrady za přirozené sociální prostředí dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří s ohledem na své potřeby nemohou žít v domácím prostředí a vyžadují nepřetržitou pomoc nebo podporu jiné osoby.

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Služba je určena dospělým lidem s mentálním, kombinovaným či duálním postižením, kteří potřebují vysokou míru podpory ve všech oblastech života, celodenní péči (včetně zdravotní) při zvládání každodenních činností spojených s jejich osobou a kteří potřebují podporu také v rámci společenského života, protože zdravotní postižení jim tyto příležitosti značně zužuje a limituje.

Nacházejí se například v těchto nepříznivých životních situacích:

 • Člověk s postižením, který potřebuje pomoc dalšího člověka v různých oblastech života a doposud žil doma se dostane do situace, kdy se jeho zdravotní stav zhoršil a jeho blízcí mu již nejsou schopni vlastními silami potřebnou pomoc a podporu zajistit.
 • Blízcí lidé (příbuzní, rodiče), kteří člověku s postižením dosud poskytovali podporu, náhle zemřou, nebo se výrazně zhoršil jejich zdravotní stav a nemohou člověku s postižením dále zajistit odpovídající podporu.   
 • Člověk s postižením, který potřebuje pomoc dalšího člověka v různých oblastech života, dosud využíval jiné služby (zdravotní, sociální – terénní i pobytové) je v situaci, kdy se náhle mění jeho potřeby a služby na ně již nedokážou reagovat, např. potřebuje vyšší míru podpory.

 

Pojmem člověk s mentálním postižením

Jedná o člověka, který má vždy středně těžkou, těžkou, nebo hlubokou mentální retardaci.

 

Pojmem člověk s kombinovaným postižením

Jedná o člověka, který má vždy středně těžkou, těžkou, nebo hlubokou mentální retardaci v kombinaci s tělesným, nebo smyslovým onemocněním, nebo autistickými rysy.

 

Pojem člověk s duálním postižením

Jedná se o člověka, který má kombinaci mentálního postižení a duševního onemocnění. Podmínkou přitom je, že člověk s duševním onemocněním je vhodně léčen a je mu umožněno aktuálně žít bez intenzivní lékařské péče, která by vyžadovala každodenní přítomnost lékaře.

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Podporou klientů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a schopností, směřujeme k následujícím cílům služby: 

 • Poskytovat klientům takovou míru podpory, kterou skutečně potřebují a která jim zároveň umožní, aby svůj život prožívali co nejpřirozeněji nejen ve službě, ale také mimo ni,
 • Při poskytování sociální služby využívat prioritně běžně dostupné veřejné služby,
 • Vytvářet příležitosti a možnosti k tomu, aby klienti byli aktivně v kontaktu s rodinou, přáteli a blízkými, případně aby mohli navazovat nové vztahy s vrstevníky,
 • Podporovat lidi v rozhodování o svém životě, v komunikaci s běžnou veřejností, ve vnímání svého já, jakožto individuality.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Zásady vyjadřují hodnoty, kterými se pracovníci řídí při poskytování podpory, pomoci a péče klientům:

 1. Respekt k potřebám – vycházíme ze zjištěných a vyhodnocených potřeb konkrétních klientů, podpora zohledňuje jejich přání a je plánovaná ve všech oblastech každodenního života. 
 2. Respektující a partnerský přístup – každý člověk, který využívá naši službu, je zaměstnanci přijímán především jako člověk, s respektem k jedinečnosti, věku, osobnosti, potřebám a možnostem.
 3. Uplatňování principů normality v běžném životě (důraz na běžný způsob života) – pracovníci usilují o to, aby se život člověka se zdravotním postižením co nejvíce přiblížil běžnému životu.
 4. Nastavení individuálního způsobu komunikace dle potřeb klienta.
 5. Život v takovém prostředí, které se co nejvíce podobá životu v domácím prostředí.

 

Poskytování sociální služby vychází z obecných principů normality:

 • respektování odlišnosti a přijímání osob se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti a přirozenosti,
 • respektování vlastních přání, potřeba rozhodnutí a nárok na uznání,
 • akceptování života ve světě obou pohlaví,
 • respektování soukromí,
 • zachování rytmu běžného dne a týdne,
 • účast na kulturním životě, volný čas a sport.

 

Zajištění pomoci, podpory či doprovodu směřující k uspokojení potřeb klienta vykonává kvalifikovaný personál služby, a to konkrétně zaškolení pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci a zdravotní sestry. Každodenní úkony péče o klienta vykonáváme jednotně, přitom vycházíme ze znalosti potřeb klienta a postupujeme v souladu s vypracovaným plánem běžné podpory a cíli klienta. 

 

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Základní činnosti jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto základní činnosti:

 

 • Poskytování ubytování

Služba DOZP zajišťuje celodenní, 24hodinový, provoz. Nachází se ve městě Hlučín, vzdáleného cca 12 km od centra Ostravy. Okolí domova nabízí klientům spoustu možností. Ve městě je velký výběr obchodů, kaváren, restaurací. V sousedství domova je Sportovně rekreační areál, jehož dominantou je hlučínská Štěrkovna, kde se tradičně každý rok konají například hudební festivaly, výstavy, sportovní akce, aj.

 

DOZP je členěn do tří samostatných budov Žlutý, Růžový a Zelený dům. V DOZP se nachází celkem 15 bytů. Byty odpovídají prostorově bytové jednotce (předsíň, společná místnost s kuchyňským koutem, sociální zařízení, 1-2lůžkové pokoje) s kapacitou od tří do 16 klientů. V přízemí Zeleného domu se nachází společná jídelna a kanceláře, zázemí pro ředitele organizace, vedoucího služby, vedoucího provozních služeb, ekonomky, účetní, majetkovou referentku, personalistku. V prvním patře Zeleného domu v blízkosti jednoho z bytu se nachází kancelář dvou sociálních pracovnic a ošetřovna. V přízemí Růžového domu se nachází tělocvična, snoezelen místnost, šatny pro zaměstnance, případně studenty. V suterénu Žlutého domu jsou dvě aktivizační místnosti a v přízemí se nachází kancelář sociální pracovnice. V areálu je klientům k dispozici rozsáhlý park s vzrostlými ovocnými stromy, altány s možností posezení, grilování, nebo relaxace.  V rámci ubytování je možné si v některých bytech prát prádlo, ve všech bytech je možné vařit. V ceně ubytování je zahrnut úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení.

Všechny níže uvedené činnosti jsou nabízeny a poskytovány podle potřeb jednotlivých klientů. Podpora je vždy s klientem, případně s jeho opatrovníkem smluvně dojednaná a individuálně naplánovaná.

 

 • Poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání

Služba zajišťuje celodenní stravu v rozsahu snídaně, oběda, svačiny, večeře a pitného režimu, včetně dietního stravování. Klienti si mohou volit oběd ze dvou variant. Strava je připravována v centrální kuchyni a je rozvážena na jednotlivé byty v tabletových systémech. Jídlo si také klienti mohou vyzvedávat z jídelny sami, s pomocí nebo s doprovodem pracovníka (nejčastěji jde o oběd). Klienti mohou obědvat přímo v centrální jídelně, nebo mohou jíst samostatně na pokojích či ve společenských prostorách na jednotlivých domácnostech.  Pracovníci klientům pomáhají při výběru jídla nebo s podáváním stravy takovými způsoby, které podporují jejich samostatnost.

Klienti mají možnost nakoupit si s podporou pracovníků potraviny a připravit si snídani, svačinu či večeři dle svých vlastních představ.  

 

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pracovník pomáhá například, při oblékání, svlékání, úpravě zevnějšku, při přesunu na lůžko, na invalidní vozík, pomáhá při vstávání z lůžka, ulehání, při změně poloh atp. Snažíme se klienty maximálně aktivně zapojit. Pomáháme klientům využívat dostupné kompenzační pomůcky (chodítka, protézy, invalidní vozíky atp.). Pomáháme klientům v samostatném pohybu v domově i mimo něj.

 

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Každý byt má sociální zařízení uzpůsobeno a vybaveno tak, aby co nejvíc odpovídalo potřebám klientů. Koupelny jsou vybaveny například madly a koupacími židlemi. Některé koupelny jsou zcela bezbariérové vhodné pro klienty využívající invalidní vozík nebo využívající koupací lůžko, zvedák apod. Při podpoře klientů v oblasti hygieny pracovníci respektují intimitu klientů, individuálně je podporují a zapojují je při provádění vlastní osobní hygieny.

 

 • Poskytování výchovně-vzdělávacích a aktivizačních činností

Pracovníci s klienty cíleně nacvičují obsluhování elektrických spotřebičů, úklid domácnosti, vaření, praní, skládání prádla, třídění odpadu a manipulaci s ním, umývání a utírání nádobí, orientace v jízdním řádě a silničním provozu, apod. Podporují klienty v dorozumívání a komunikaci a v tomto směru spolupracují s odborníky. Podpora je v této oblasti poskytována i lidem, kteří se nemohou slovně vyjadřovat. Dále pracovníci podporují klienty v zachování dovednosti čtení a psaní, zaměřují se na trénování jemné motoriky a paměti, dodržování hygienických návyků a společenského chování. Zprostředkovávají rehabilitace a realizují s klienty výtvarné a hudební aktivity, včetně terapie snoezelen. Zajištujeme canisterapii. V zařízení spolupracujeme s organizací Charita Hlučín, která zajištuje sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích, s Domem děti a mládeže v Hlučíně, s organizací Jinak, o.p.s., která zprostředkovává klientům vzdělávací kurzy. Spolu s klienty hledáme vhodnou náplň jejich volného času.

 

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, včetně doprovodu

Podporujeme klienty k využívání veřejně dostupných služeb mimo naše zařízení např. využití MHD, lékaře, pedikúry, kadeřníka, kavárny, obchodu, kina apod. Podporujeme klienty v účasti na veřejných kulturních, společenských a sportovních akcí a na tyto aktivity zajišťujeme doprovody. Zapojujeme klienty do komunitního plánování Města Hlučína. Snažíme se o to, aby byl klient přítomen při vyřizování záležitostí, které se ho týkají např. účastí na úřadě, nebo u soudu atp. Pomáháme klientům v navazování kontaktů s vrstevníky a zachování rodinných vazeb. Spolupracujeme s rodinou, opatrovníky, přáteli a širokou veřejností. Vytváříme podmínky pro společná setkávání například zahradní slavnosti, grilování, setkávání s opatrovníky, organizujeme plesy, letní kina atp.

 

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Jednáme vždy v zájmu klientů, zohledňujeme jejich věk a ctíme jejich práva. Řádně informujeme klienty a opatrovníky o všech záležitostech, které se jich týkají. Dbáme na to, aby klienti uplatňovali svoje nároky (např. vyřízení průkazky mimořádných výhod, příspěvku na péči atp.). Poskytujeme základní sociální poradenství jak klientům, tak opatrovníkům. Doklady mají klienti převážně na svých pokojích u sebe. Klienty doprovázíme při vyřizování všech dokladů, průkazů, k soudům, na úřady. Podporujeme je v hospodaření s penězi.

 

Kapacita služby je 93 osob (mužů a žen).