Základní informace

POSLÁNÍ

Posláním chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením vést život srovnatelný s jejich vrstevníky.

Klienty podporujeme ve zvládání běžných záležitostí a vedení vlastní domácnosti, přičemž klademe důraz na podporu a rozvoj jejich samostatnosti a zodpovědnosti.

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Služba je určena lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 20 let, které potřebují podporu a pomoc druhé osoby při zvládání záležitostí každodenního života, a to takovou, kterou není možné zajistit terénní sociální službou.

Služba není určena:

 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení nebo osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, které v posledních šesti měsících využívaly služby Chráněného bydlení, a byla s nimi ukončena smlouva o poskytování sociální služby z důvodu porušení dohodnutých pravidel.

 

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Podporou klientů, která se odvíjí od jejich individuálních možností a schopností, směřujeme k následujícím cílům služby: 

 • Klient se samostatně rozhoduje o způsobu života,
 • Klient je samostatný a soběstačný ve vedení domácnosti (nakupování, příprava jídla, praní, úklid, hospodaření s financemi),
 • Klient běžně využívá podle vlastního výběru veřejné služby v místě, kde žije (orientuje se v místě, kde žije, ví, kde se jaké služby nachází),
 • Klient je zaměstnaný, případně využívá jiných pracovních aktivit (sociálně terapeutické dílny, chráněné dílny apod.),
 • Klient navazuje a udržuje běžné mezilidské vztahy (s rodinou, partnerem, přáteli, sousedy),
 • Klient smysluplně tráví svůj volný čas podle svých představ.

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Zásady vyjadřují hodnoty, kterými se pracovníci řídí při poskytování podpory, pomoci a péče klientům:

 • Individuální přístup – pracovníci respektují každého klienta s jeho rozdílnými potřebami a schopnostmi a přizpůsobují službu jeho aktuálním potřebám.
 • Respektování rozhodnutí klienta – pracovníci vedou klienta k tomu, aby rozuměl důsledkům své volby a jeho rozhodnutí či názor respektují.
 • Ochrana důstojnosti a soukromí – s klientem jednáme jako s rovnocenným partnerem  a respektujeme jeho právo na soukromí.
 • Mlčenlivost – pracovníci dodržují zásadu mlčenlivosti o věcech, které by mohly poškodit důstojnost a zájmy klienta.
 • Podpora aktivního přístupu – klienta podporujeme v samostatném jednání a zvládání každodenních činností, ve využívání běžně dostupných služeb, navazování mezilidských vztahů, zapojení do pracovního života a rozhodování o trávení volného času.
 • Přiměřené riziko - umožňujeme klientovi brát na sebe přiměřené riziko v běžných situacích.
 • Rovnost – všichni klienti mají ve službě stejná práva a povinnosti.
 • Respekt k právu na partnerský život
 • Týmová spolupráce - poskytovaná služba je založená na vzájemné spolupráci členů pracovního týmu. Naší snahou je také nalézání zdrojů podpory v rodině.

 

POSKYTOVANÉ ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

Základní činnosti, které jsou v chráněném bydlení poskytovány, jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • Poskytnutí ubytování,
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc a podpora s úklidem domácnosti, praním, žehlením, hospodařením s penězi, nakupováním),
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc při obnovení nebo upevňování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu),
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékařům, do zaměstnání, na zájmové aktivity,  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů),
 • Sociálně terapeutické činnosti,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  (pomoc při  vyřizování běžných záležitostí).